چه کسانند که در قصد دل ریش کسانند

چه کسانند که در قصد دل ریش کسانند با من خسته برآنند که از پیش برانند
می‌کشند از پی خویشم که بزاری بکشندم که مرا تا نکشند از غم خویشم نرهانند
صبر تلخست و طبیبان ز شکر خنده‌ی شیرین همچو فرهاد بجز شربت زهرم نچشانند
ایکه بر خسته دلان می‌گذری از سرحشمت هیچ دانی که شب هجر تو چون می‌گذرانند
گر توانی بعنایت نظری کن که ضعیفان صبر از آن نرگس مخمور توانا نتوانند
چه تمتع بود ارباب کرم را ز تنعم گر نصیبی بگدایان محلت نرسانند
بجز از مردمک دیده اگر تشنه بمیرم آبم این طایفه بی روی تو برلب نچکانند
آنچنان بسته‌ی زنجیر سر زلف تو گشتم که همه خلق جهانم ز کمندت نجهانند
عارفان تا که بجز روی تو در غیر نبینند شمع را چون تو بمجلس بنشینی بنشانند
جز میانت سر موئی نشناسیم ولیکن عاقلان معنی این نکته‌ی باریک ندانند
خواجو از مغبچگان روی مگردان که ازین روی اهل دل معتکف کوی خرابات مغانند