مطرب بگو که این تری و این ترانه چیست

مطرب بگو که این تری و این ترانه چیست وین شعله در رگ و پی چنگ و چغانه چیست
ساقی صفای صبح جوانان پارسا در درد تیره فام شراب شبانه چیست
واعظ تو را که دامن ازینها فتاده پاک این آستین فشانی لایعقلانه چیست
خواب ملال تا رود از سر زمانه را حرفی از آن یگانه بگو این افسانه چیست
ای کعبه رو که دور ز عشقی طواف تو غیز از نظاره در و دیوار خانه چیست
یک جان چو درد و جسم نمی‌باشد ای حکیم پس در دو کون ذات بدیع یگانه چیست
ای دل چو مرغ میفکند پر در این فضا چندین هزار بیضه درین آشیانه چیست
کالای حسن او چو به قیمت نمی‌دهند ای چشم پر در این همه عرض خزانه چیست
ابرست در تراوش و صبح است در طلوع ساقی دگر برای تعلل بهانه چیست
دندان ز لعل و خال بتان محتشم بکن تو مرغ دیگری هوس آب و دانه چیست