ساقیان آبم بجام لعل شکر خا برند

ساقیان آبم بجام لعل شکر خا برند شاهدان خوابم بچشم جادوی شهلا برند
گه بسوی دیرم از مقصوره‌ی جامع کشند گه به معراجم ز بام مسجد اقصی برند
ساکنان کعبه هر ساعت بجست و جوی من از صوامع ره به خلوتخانه‌ی ترسا برند
روز و شب خاشاک روبان در دیر مغان مست و بیخود دوش بردوش آورندم یا برند
گر کنی زنجیرم از زلف مسلسل عاقلان رشک بر دیوانگان بی سر و بی پا برند
مشک غمازست ورنی کی بشب شوریدگان از پی دل ره بدان گیسوی مشک آسا برند
گر به جنت یا سقر سرگشتگان عشق را روز محشر از لحد آشفته و شیدا برند
باد پیمایان که برآتش زنند از باده آب پیش یاقوت تو آب ساغر صهبا برند
هر شبی دفتر نویسان ورق پرداز شام از سواد خط سبزت نسخه‌ی سودا برند
در هوای لعل در پاشت بدامن سائلان هردم از بحرین چشمم لل لالا برند
خاکیان با گریه‌ی ما خنده بر دریا زنند و آب روشن دمبدم از چشمهای ما برند
چون کند خواجو حدیث منظرت فردوسیان گوهر نظمش ز بهر زیور حورا برند