خیمه‌ی نوروز بر صحرا زدند

خیمه‌ی نوروز بر صحرا زدند چارطاق لعل بر خضرا زدند
لاله را بنگر که گوئی عرشیان کرسی از یاقوت برمینا زدند
کارداران بهار از زرد گل آل زر بر رقعه‌ی خارا زدند
از حرم طارم نشینان چمن خرگه گلریز بر صحرا زدند
گوشه‌های باغ از آب چشم ابر خنده‌ها بر چشمهای ما زدند
مطربان با مرغ همدستان شدند عندلیبان پرده‌ی عنقا زدند
در هوای مجلس جمشید عهد غلغل اندر طارم اعلی زدند
باد نوروزش همایون کاین ندا قدسیان در عالم بالا زدند
طوطیان با طبع خواجو گاه نطق طعنه‌ها بر بلبل گویا زدند