دوش چون در شکن طره‌ی شب چین دادند

دوش چون در شکن طره‌ی شب چین دادند مژده‌ی آمدن آن صنم چین دادند
بیدلانرا سخنی از رخ دلبر گفتند بلبلانرا خبری از گل نسرین دادند
باسیران بلا ملک امان فرمودند بفقیران گدا گنج سلاطین دادند
عطر مجنون همه از سنبل لیلی سودند کام خسرو همه از شکر شیرین دادند
سوز پروانه دگر در دل شمع افکندند مهر اورنگ بگلچهر خور آئین دادند
خضر را آگهی از آب حیان آوردند نامه‌ی ویس گلندام برامین دادند
روی اقبال بسوی من مسکین کردند شادی گمشده را با من غمگین دادند
بسها پرتوی از نور قمر بخشیدند بگیا نکهت انفاس ریاحین دادند
جان بشکرانه ده ایدل که کنون خواجو را کام دل زان لب جان‌پرور شیرین دادند