یارش نتوان گفت که از یار بنالد

یارش نتوان گفت که از یار بنالد واندل نبود کز غم دلدار بنالد
گر بند نهد دشمن و گر پند دهد دوست مشتاق گل آن نیست که از خار بنالد
چون یار بدست آیدت از غیر چه نالی کان یار نباشد که ز اغیار بنالد
هر سوخته دلرا که زند لاف انا الحق نبود سر یار ار ز سر دار بنالد
در وصل حرم کی رسد آنکو ز حرامی در بادیه و وادی خونخوار بنالد
عیبی نبود گر ز جفای تو بنالم بیمار هر آئینه ز تیمار بنالد
بر گریه‌ی من ساغر می گرم بگرید وز زاری من چنگ سحر زار بنالد
دل در سر زلفت بفغان آمد و رنجور دوری نبود گر بشب تار بنالد
خواجو چو درین کار نداری سر انکار آنرا مکن اقرار کز انکار بنالد