آن که آیینه‌ی صنع از روی نیکوی تو ساخت

آن که آیینه‌ی صنع از روی نیکوی تو ساخت همه‌ی آیینه‌ی رخان را خجل از روی تو ساخت
طاق ایوان خجالت گذرانید ز مه آن که بالای دو رخ طاق دو ابروی تو ساخت
نخل بند چمن حسن تو بر قدرت خویش آفرین کرد چو نخل قد دلجوی تو ساخت
بهر قتل دو جهان فتنه چو زه کرد کمان کار خویش از مدد قوت بازوی تو ساخت
آسمان حسن گران سنگ تو چون می‌سنجید مهر پر کوکبه را سنگ ترازوی تو ساخت
مرغ دل با همه‌ی بی‌بال و پریها آخر آشیانی عجب اندر شکن موی تو ساخت
فلک از درد سر آسود که در او عشق سر پرشور مرا خاک سر کوی تو ساخت
فکر کار دگران کن که فلک کار مرا به نخستین نگه از نرگس جادوی تو ساخت
دید فرمان تو در خاموشی لعل تو دل رفت و پنهان ز تو با چشم سخنگوی تو ساخت
وه که هرگه قدمی رنجه به بزمم کردی پیش دستی صبا بی خودم از بوی تو ساخت
محتشم مرتبه‌ی عشق به اعجاز رساند این که یک مرتبه جا در دل بدخوی تو ساخت