بر سر کوی تو اندیشه‌ی جان نتوان کرد

بر سر کوی تو اندیشه‌ی جان نتوان کرد پیش لعلت صفت زاده‌ی کان نتوان کرد
مهر رخسار تو در دل نتوان داشت نهان که به گل چشمه‌ی خورشید نهان نتوان کرد
از میانت سر موئی ز کمر پرسیدم گفت کان نکته‌ی باریک عیان نتوان کرد
با تو صد سال زبان قلم ار شرح دهد شمه‌ئی از غم عشق تو بیان نتوان کرد
نوشداروی من از لعل تو می‌فرمایند بشکر گر چه دوای خفقان نتوان کرد
ناوک غمزه‌ات از جوشن جانم بگذشت در صف معرکه اندیشه‌ی جان نتوان کرد
گر بتیغم بزنی از تو ننالم که ز دوست زخم شمشیر توان خورد و فغان نتوان کرد
راستی گر چه ببالای تو می‌ماند سرو نسبت قد تو با سرو روان نتوان کرد
خواجو از دور زمان آنچه ترا پیش آمد جز بدوران زمان فکرت آن نتوان کرد