ز جام عشق تو عقلم خراب می‌گردد

ز جام عشق تو عقلم خراب می‌گردد ز تاب مهر تو جانم کباب می‌گردد
مرا دلیست که دائم بیاد لعل لبت بگرد ساقی و جام شراب می‌گردد
هلاک خود بدعا خواستم ولی چکنم که دیر دعوت من مستجاب می‌گردد
دلست کاین همه خونم ز دیده می‌بارد پرست کافت جان عقاب می‌گردد
تو خود چه آب و گلی کاب زندگی هردم ز شرم چشمه‌ی نوش تو آب می‌گردد
چو برتو می‌فکنم دیده اشگ گلگونم ز عکس گلشن رویت گلاب می‌گردد
بجام باده چه حاجت که پیر گوشه نشین بیاد چشم تو مست و خراب می‌گردد
عجب نباشد اگر شد سیاه و سودائی چنین که زلف تو بر آفتاب می‌گردد
چو بر درت گذرم گوئیم که خواجو باز بگرد خانه‌ی ما از چه باب می‌گردد