یارم طریق سرکشی از سر گرفت و رفت

یارم طریق سرکشی از سر گرفت و رفت یکباره دل ز بی دل خود بر گرفت و رفت
رو دروبال کرد مرا اختر مراد کان مه پی رقیب بد اختر گرفت و رفت
غلطان به خاک بر سر راهش مرا چو دید دامن کشان ز من ره دیگر گرفت و رفت
گفتم عنان بگیر دلم را که می‌رود آن بی‌وفا عنان تکاور گرفت و رفت
یک نکته گفتمش که ز من بشنو و برو صد نکته بیش بر من ابتر گرفت و رفت
دل هم که خوی با ستم عشق کرده بود دنبال آن نگار ستمگر گرفت و رفت
ای محتشم بسوز فراق این زمان بساز کان افتاب سایه ز ما برگرفت و رفت