ترک من ترک من بی سر و پا کرد و برفت

ترک من ترک من بی سر و پا کرد و برفت جگرم را هدف تیر بلا کرد و برفت
چون سر زلف پریشان من سودائی را داد بر باد و فرو هشت و رها کرد و برفت
خلعت وصل چو بر قامت من راست ندید برتنم پیرهن صبر قباکرد و برفت
عهد می‌کرد که از کوی عنایت نروم عاقبت قصد دل خسته ما کرد و برفت
هدهد ما دگر امروز نه بر جای خودست باز گوئی مگر آهنگ سبا کرد و برفت
ما نه آنیم که از کوی وفایش برویم گر چه آن ترک ختا ترک وفا کرد و برفت
چون مرا دید که بگداختم از آتش مهر همچو ماه نوم انگشت نما کرد و برفت
می‌زدم در طلبش داو تمامی لیکن مهره‌ی مهر برافشاند و دغا کرد و برفت
آن ختائی بچه چون از برخواجو برمید همچو آهوی ختن عزم ختا کرد و برفت