آهوی چشم بتان چشم تو را نخجیر است

آهوی چشم بتان چشم تو را نخجیر است چشم صید افکن تو آهوی آهو گیر است
کرده تیر نگهت را سبک آهنگ به جان صف مژگان درازت که پر آن تیر است
رتبه‌ی عشق رقیب از نگهش یافته‌ای که ز نظاره‌ی او رنگ تو بی‌تغییر است
تا خطت یافته تحریر رخ ساده رخان پیش رخسار تو خطیست که بی‌تحریر است
کرده صد کار فزون در دل تو ناله‌ی من چه کند آن چه نکرد است همین تاثیر است
در مهمات اسیران که به جان در گروند آن چه تقصیر مرا نیست تو را تقصیر است
محتشم کرد سراغ دل ازان سلسله مو گفت دیوانگی کرده و در زنجیر است