بتی که طره او مجمع پریشانیست

بتی که طره او مجمع پریشانیست لب شکر شکنش گوهر بدخشانیست
به عکس روی چو مه قبله مسیحائیست به کفر زلف سیه فتنه‌ی مسلمانیست
مرا که ناوک مژگانش از جگر بگذشت عجب مدار که اشکم چو لعل پیکانیست
خطی که مردم چشمم نبشته است چو آب محققست که او ابن مقله ثانیست
دل شکسته که مجذوب سالکش خوانند ز کفر زلف بتان در حجاب ظلمانیست
نظر بعین طبیعت مکن که از خوبان مراد اهل نظر اتصال روحانیست
پری رخا چکنم گر نخوانمت شب و روز چرا که چاره‌ی دیوانگان پری خوانیست
بیا که جان عزیزم فدای لعل لبت که با لب تو دلم را محبتی جانیست
تو شاه کشور حسنی و حاجبت ابرو ولی خموش که بس حاجبی به پیشانیست
چنین که می‌کند از قامت تو آزادی کمینه بنده قد تو سرو بستانیست
مپوش چهره که از طلعت تو خواجو را غرض مطالعه‌ی سر صنع یزدانیست