نفسی همدم ما باش که عالم نفسیست

نفسی همدم ما باش که عالم نفسیست کان کسی نیست که هرلحظه دلش پیش کسیست
تو کجا صید من سوخته خرمن باشی که شنیدست عقابی که شکار مگسیست
نه من دلشده دارم هوس رویت و بس هر کرا هست سری در سر او هم هوسیست
از دل ما نشود یاد تو خالی نفسی حاصل از عمر گرانمایه‌ی ما خود نفسیست
تو نه آنی که شوی یک نفس از چشمم دور کانکه او هر نفسی بر سر آبیست خسیست
دمبدم محترز از سیل سرشکم می‌باش زانکه هر قطره‌ئی از چشمه‌ی چشمم ارسیست
چون گرفتار توام دام دگر حاجت نیست چه روی در پی مرغی که اسیر قفسیست
بت محمول مرا خواب ندانم چون برد زانکه در هر طرفش ناله و بانگ جرسیست
کمترین بنده درگاه تو گفتم خواجوست گفت گو بگذر از این در که مرا بنده یکیست