عنبرست آن دام دل یا زلف عنبرسای دوست

عنبرست آن دام دل یا زلف عنبرسای دوست شکرست آن کام جان یا لعل شکرخای دوست
پرتو مهرست یا مهر رخ زیبای یار قامت سروست یا سرو قد رعنای دوست
آیت حسنست یا توقیع ملک دلبری یا بخون ما خطی یا خط مشک آسای دوست
عکس پروینست یا قندیل مه یا شمع مهر یا چراغ زهره یا روی جهان آرای دوست
مار ضحاکست یا شب یا طناب چنبری یا نقاب عنبری یا جعد مه فرسای دوست
چشمه‌ی نوشست یا کان نمک یا جام می یا زلال خضر یا مرجان جان افزای دوست
آهوی مستست یا جزع یمن یا عین سحر یا فریب عقل و دین یا نرگس شهلای دوست
شاخ شمشادست یا سرو سهی یا نارون یا صنوبر یا بلای خلق یا بالای دوست
قامت خواجوست یا قوس قزح یا برج قوس یا هلال عید یا ابروی چون طغرای دوست
بزم دستورست یا بتخانه چین یا چمن یا ارم یا جنت فردوس یا ماوای دوست