چون تو سروی در جهان ای نازنین اندام نیست

چون تو سروی در جهان ای نازنین اندام نیست صد هزاران سرو هست اما بدین اندام نیست
حله جفت نباشد لایق اندام تو زان که در پیراهن حور این چنین اندام نیست
گر قبا ترکانه پوشیدن چنین است ای پسر در قبا پوشیدن ترکان چنین اندام نیست
گرچه هست از نازک اندامان زمین رشک فلک به ز اندام تو در روی زمین اندام نیست
در گلستانی که آن سرو میان باریک هست سرو را در دیده باریک بین اندام نیست
قد اگر این است و اندام این ور عنائی توراست راستی در قد سرو راستین اندام نیست
محتشم نخلی کز و گلزار جانم تازه است غیر ازین شیرین عذار یاسمین اندام نیست