بسته‌ی بند تو از هر دو جهان آزادست

بسته‌ی بند تو از هر دو جهان آزادست وانکه دل بر تو نبستست دلش نگشادست
عارضت در شکن طره بدان می‌ماند کافتابیست که در عقده‌ی راس افتادست
زلف هندو صفتت لیلی و عقلم مجنون لب جانبخش تو شیرین و دلم فرهادست
سرو را گر چه ببالای تو مانندی نیست بنده با قد تواز سرو سهی آزادست
هیچکس نیست که با هیچکسش میلی نیست بد نهادست که سر بر قدمی ننهادست
هرگز از چرخ بد اختر نشدم روزی شاد مادر دهر مرا خود بچه طالع زادست
دل من بیتو جهانیست پر از فتنه و شور بده آن باده‌ی نوشین که جهان بر بادست
در غمت همنفسی نیست بجز فریادم چه توان کرد که فریاد رسم فریادست
بیش ازین ناوک بیداد مزن برخواجو گر چه بیداد تو از روی حقیقت دادست