جانم از غم بلب رسیده‌ی تست

جانم از غم بلب رسیده‌ی تست دلم از دیده خون چکیده‌ی تست
راستی را قد خمیده‌ی من نقشی از ابروی خمیده‌ی تست
طوطی جانم از پی شکرت زآشیان بدن پریده‌ی تست
با لب لعل روح پرور تو جوهر روح پروریده‌ی تست
شاید ار سر نهند سرداران پیش رویت که برکشیده‌ی تست
دل شوریدگان بی آرام در سر زلف آرمیده‌ی تست
دیده نادیده می‌کنی و مرا دیده پیوسته در دو دیده‌ی تست
بنده را کو به زر کنند بها بی‌بها بنده زر خریده‌ی تست
دل خواجو بجان رسید و مرا جان غمگین بلب رسیده‌ی تست