مسیح روح را مریم حجابست

مسیح روح را مریم حجابست بهشت وصل را آدم حجابست
دلا در عاشقی محرم چه جوئی که پیش عاشقان محرم حجابست
برو خود همدم خود باش اگر چه برصاحبدلان همدم حجابست
مکش جعدش که پیش روی جانان شکنج طره پرخم حجابست
ز هستی در گذر زیرا که در عشق نه هستی شور و مستی هم حجابست
اگر دم در کشی عیسی وقتی که در راه مسیحا دم حجابست
به خون در کعبه باید غسل کردن که آب چشمه‌ی زمزم حجابست
بخاتم ملک جم نتوان گرفتن که پیش اهل دل خاتم حجابست
ز یم حاصل نگردد گوهر عشق که در راه حقیقت یم حجابست
اگر مرد رهی بگذر ز عالم که نزد رهروان عالم حجابست
برو خواجو که پیش روی بلقیس اگر نیکو ببینی جم حجابست