کاف ونون جزوی از اوراق کتب خانه ماست

کاف ونون جزوی از اوراق کتب خانه ماست قاف تا قاف جهان حرفی از افسانه‌ی ماست
طاق پیروزه که خلوتگه قطب فلکست کمترین زاویه‌ئی بر در کاشانه‌ی ماست
گر چراغ دل ما از نفس سرد بمرد شمع این طارم نه پنجره پروانه‌ی ماست
گنج معنی که طلسمست جهان بر راهش چون بمعنی نگری این دل ویرانه‌ی ماست
آب رو ریخته‌ایم از پی یک جرعه شراب گر چه کوثر نمی از جرعه‌ی پیمانه‌ی ماست
ما بدیوانگی ار زانک بعالم فاشیم عقل کل قابل فیض دل دیوانه‌ی ماست
آشنائیم به بی خویشی و بیگانه ز خویش وانک بیگانه نگشت از همه بیگانه‌ی ماست
هر کسی را تو اگر زنده بجان می‌بینی جان هر زنده دلی زنده بجانانه‌ی ماست
گر چه در مذهب ما کعبه و بتخانه یکیست خواجو از کعبه برون آی که بتخانه‌ی ماست