کفر سر زلف تو ایمان ماست

کفر سر زلف تو ایمان ماست درد غم عشق تو درمان ماست
مجلس ما بیتو ندارد فروغ زانکه رخت شمع شبستان ماست
ایکه جمالت ز بهشت آیتیست آیت سودای تو در شان ماست
تا دل ما در غم چوگان تست هر دو جهان عرصه‌ی میدان ماست
زلف سیاه تو در آشفتگی صورت این حال پریشان ماست
چون نرسد دست بلعل لبت خاک درت چشمه‌ی حیوان ماست
گفت خیال تو که خواجو هنوز عاشق و سرگشته و حیران ماست