بسکه مرغ سحری در غم گلزار بسوخت

بسکه مرغ سحری در غم گلزار بسوخت جگر لاله بر آن دلشده‌ی زار بسوخت
حبذا شمع که از آتش دل چون مجنون در هوای رخ لیلی به شب تار بسوخت
دیشب آن رند که در حلقه‌ی خماران بود بزد آهی و در خانه‌ی خمار بسوخت
ایکه از سر انا الحق خبری یافته‌ئی چه شوی منکر منصور که بر دار بسوخت
تو که احوال دل سوختگان میدانی مکن انکار کسی کز غم اینکار بسوخت
صبر بسیار مفرمای من سوخته را که دل ریشم ازین صبر جگر خوار بسوخت
زان مفرح که جگرسوختگان را سازد قدحی ده که دل خسته‌ی بیمار بسوخت
داروی درد دل اکنون ز که جویم که طبیب دل بیمار مرا در غم تیمار بسوخت
تاری از زلف تو افتاد به چین وز غیرت خون دل در جگر نافه‌ی تاتار بسوخت
بلبل سوخته دل را که دم از گل میزد آتش عشق بزد شعله و چون خار بسوخت
اگر از هستی خواجو اثری باقی بود این دم از آتش عشق تو بیکبار بسوخت