رفت دوشم نفسی دیده‌ی گریان در خواب

رفت دوشم نفسی دیده‌ی گریان در خواب دیدم آن نرگس پرفتنه‌ی فتان در خواب
خیمه برصحن چمن زن که کنون در بستان نتوان رفت ز بوی گل و ریحان در خواب
بود آیا که شود بخت من خسته بلند کایدم قامت آن سرو خرامان درخواب
ای خوشا با تو صبوحی و ز جام سحری پاسبان بیخبر افتاده و دربان در خواب
فتنه برخاسته و باده پرستان در شور شمع بنشسته و چشم خوش مستان درخواب
آیدم زلف تو درخواب و پریشانم ازین که بود شور و بلا دیدن ثعبان درخواب
صبر ایوب بباید که شبی دست دهد که رود چشمم از اندیشه‌ی کرمان در خواب
بلبل دلشده چون در کف صیاد افتاد باز بیند چمن و طرف گلستان درخواب
دوش خواجو چو حریفان همه در خواب شدند نشد از زمزمه‌ی مرغ سحرخوان در خواب