آنکه بر هر طرفی منتظرانند او را

آنکه بر هر طرفی منتظرانند او را ننگرد هیچ که خلقی نگرانند او را
سرو را بر سر سرچشمه اگر جای بود جای آن هست که بر چشم نشانند او را
حیف باشد که چنان روی ببیند هرکس زانک کوته‌نظران قدر ندانند او را
هست مقصود دلم زان لب شیرین شکری بود آیا که بمقصود رسانند او را
راز عشاق چو از اشک نماند پنهان فرض عینست که از دیده برانند او را
هر که جان در قدمش بازد و قدری داند اهل دل عاشق جانباز نخوانند او را
خواجو ار تشنه بمیرد بجز از مردم چشم آبی این طایفه برلب نچکانند او را