برای خاطر غیرم به صد جفا کشتی

برای خاطر غیرم به صد جفا کشتی ببین برای که ای بی‌وفا کرا کشتی
بران دمی که دمیدی نهان بر آتش غیر چراغ انجمن افروز عشق ما کشتی
رقیب دامن پاکت گرفت و پاک نسوخت دریغ و درد که زود آتش حیا کشتی
چو من هلاک شوم از طبیب شهر بپرس که مرگ کشت مرا یا تو بی‌وفا کشتی
کسی ندیده که یک تن دو جا شود کشته مرا تو آفت جان صد هزار جا کشتی
سرم ز کنگر غیرت بر اهل درد نما مرا چو بر در دروازه بلا کشتی
حریف درد تو شد محتشم به صد امید تو بی‌مروتش از حسرت دوا کشتی
منم شکسته نهال ریاض عشق و گلی ز دهر می‌کند امسال غالبا بی‌خم
به زخم ناوک او چون شوم شهید کنید شهید ناوک شاطر جلال تاریخم