آن میوه‌ی بهشتی کمد به دستت ای جان

آن میوه‌ی بهشتی کمد به دستت ای جان در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند سرجمله‌اش فروخوان از میوه‌ی بهشتی