به روز شنبه‌ی سادس ز ماه ذی الحجه

به روز شنبه‌ی سادس ز ماه ذی الحجه به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه
ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت وزیر کامل ابونصر خواجه فتح الله