ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز

ای معرا اصل عالی جوهرت از حرص و آز وی مبرا ذات میمون اخترت از زرق و ریو
در بزرگی کی روا باشد که تشریفات را از فرشته بازگیری آنگهی بخشی به دیو