خاقانی این دو بیت را در مدینه بر در حرم نوشته است

یا صفوة الرحمن شافع خلقه انی اتیتک عبدرق عانیا
قد کنت مرتد افادرکنی الهدی فغدوت مرتدیا بدینک ثانیا