در ذم بی‌هنران

گر نشستی ورای خاقانی نه ورا عیب و نه تو را هنر است
زحل نحس تیره روی نگر کز بر مشتری ورا مقر است