در مرثیه‌ی منوچهر شروان شاه

آب حیوان مجوی خاقانی که منوچهر خضر خو مرده است
نوبت راحت و کرم بگذشت تا چراغ کیان فرو مرده است
راحت آن روز رفت کو رفته است کرم آن روز مرده کو مرده است