در طلب جایزه

زر اگر خاتم تو را نسزید باز با کوره‌ی گداز فرست
یوسفی کو به هفده قلب ارزید باز با چاه هفده باز فرست
ناز پرورد بکر طبع مرا گم مکن با حجاب ناز فرست
چون کبوتر به مکه یابد امن از عراقش سوی حجاز فرست
خضر عمری حیات عالم را مدد عمر دیر یاز فرست