در آفرینش عالم

حسن، به هر طره که آرام یافت، عشق، دلی آمده در دام یافت
حسن، ز هر لب که شکرخنده کرد، عشق، دلی را به غمش بنده کرد
قالب و جان‌اند به هم حسن و عشق گوهر و کان‌اند به هم حسن و عشق
از ازل این هر دو به هم بوده‌اند جز به هم این راه نپیموده‌اند
هستی ما هست ز پیوندشان نیست گشاد همه جز بندشان