سال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان

چه خواهد اهل معنی زان عبارت که سوی چشم و لب دارد اشارت
چه جوید از سر زلف و خط و خال کسی که اندر مقامات است و احوال