نامشخص

باز دل برد از کفم زلف نگار تازه‌ای بیقراری داد با این دل قرار تازه‌ای