از یک غزل

به یاد روی تو بر مه شبی نظر کردم نه اینکه رفتی و رو بر مه دگر کردم
ز دست هجر تو تا دیگری بسر نکند تمام خاک درت را ز گریه تر کردم