از یک غزل

نکشد دل به جز آن سرو قدم جای دگر بی تو گلخن بنماید به نظر گلزارم
نرود رشحه بجز آن سر کو جای دگر گر دو روزی بروم جای دگر ناچارم