مطلع یک غزل

فرستد مژده‌ی وصلی چو خو کردم به هجرانش که بر جانم نهد دردی بتر از درد رحمانش