از یک غزل

به قید زلف تو آن دل که پای بند شود غمش مباد که فارغ ز هر گزند شود
بلند نام تو در حسن شد خوشا روزی که در جهان به وفا نام تو بلند شود