مطلع یک غزل

ز دوری تو دو چشمم چو رود جیحون است شوم فدای تو، احوال چشم تو چون است