مطلع یک غزل

دل رفت و ز خون دیده ما را پیداست به رخ از آن علامت