مطلع یک غزل

دردا که بود خاصیت این چشم ترم را کز گریه ز روی تو ببندد نظرم را
دل بستگیم تازه به دام تو شد اکنون کز سنگ جفا ریخته‌ای بال و پرم را