مطلع یک غزل

دامن قاتل به دست آمد دم بسمل مرا دعوی خون بیش ازین کی باشد از قاتل مرا