از یک قصیده

تاج دولت تا ز خاک درگهش بر سر زدم پشت پا بر تاج خاقان و افسر قیصر زدم
جستم از خاک درش خاصیت آب بقا آتش غیرت به جان زمزم و کوثر زدم