نا مشخص

هر کجا نام ز دانش همه افلاک حجاب هر کجا ذکر به نامش همه آفاق حیا