دریغا که شد در نقاب تراب

دریغا که شد در نقاب تراب رخ عالم‌آرای سیدعلی
دریغا که گم شد در این خاکدان ثمین در یکتای سیدعلی
سوی خلد رو کرد ازین تیره خاک روان مصفای سیدعلی
چو بیرون شد از دنیی دون و شد بهشت برین جای سیدعلی
به تاریخ آن کلک هاتف نوشت شده خلد ماوای سیدعلی