حیف و صد حیف کز نهیب اجل

حیف و صد حیف کز نهیب اجل شد ز احباب دور کلبعلی
در گرفتش ز خلق عالم و کرد میل غلمان و حور کلبعلی
خلق در ماتم وی و دارد خود به فردوس سور کلبعلی
چون به دارالسرور خلدبرین شد روان از غرور کلبعلی
بهر تاریخ زد رقم هاتف شد به دارالسرور کلبعلی