گوهر این نه صدف آقا عزیز

گوهر این نه صدف آقا عزیز شیعه‌ی یکرنگ علی ولی
حق پسری داد ز لطفش که هست نور رخش چون مه تابان جلی
نام محمدعلیش ساختند زاد چون با حب نبی و علی
مولد او چون دل احباب را ساخت چو آیینه ز غم منجلی
عقل به هاتف پی تاریخ گفت بدر منیر است محمدعلی