چون خان جهان پناه از دور زمان

چون خان جهان پناه از دور زمان از بزم جهان رفت به گلزار جنان
کلک هاتف برای تاریخ نوشت شد خان جهان‌پناه در بزم جنان