خان احمدبیک چون به جنت

خان احمدبیک چون به جنت از لطف خدای انس و جان شد
در تاریخش بگفت هاتف خان احمد جانب جنان شد